PCPR Ostrów Mazowiecka

Dziś jest: 26 września 2017
imieniny: Justyny i Cypriana

Pozostałe treści

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu ostrowskiego z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej.

 

Siedziba PCPR w Ostrowi Mazowieckiej:

 

 

ul. Widnichowska 20

 

 

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

e-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl

 

 

Telefon: 29 645 53 98 lub 29 645 53 99

 

PCPR w Ostrowi Mazowieckiej przyjmuje interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy

 

 

 Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej 

 - Dyrektor

- Główny księgowy

- Koordynator projektu

- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

- Inspektor ds. osób niepełnosprawnych

- Inspektor ds. pieczy zastępczej

- Pracownik socjalny

- Pracownik socjalny

- Doradca ds. osób niepełnosprawnych

- Referent ds. administracyjnych i rozliczeń

- Pedagog

- Pedagog

- Pedagog

- Psycholog  

 - Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych  zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

- Kierowca konserwator

- Sprzątaczka  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej zostało utworzone uchwałą Rady Powiatu Nr V/ 15/ 99 z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, należące do właściwości Starosty, z wyjątkiem tworzenia, łączenia, dzielenia, likwidacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw, przepisów wykonawczych i zawartych porozumień.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej,
jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostrowskiego, działającą na podstawie:
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr.64 poz. 593 z późn. zm.) oraz innych ustaw,
• statutu ,
• regulaminu organizacyjnego.

Zgodnie z art.19 i art.20 ustawą o pomocy społecznej, do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy:

Zadania realizowane bezpośrednio przez PCPR można ująć w grupy:

I. Opieka nad rodziną i dzieckiem (rodziny zastępcze, placówki, integracja ze środowiskiem):
1) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej  opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
2) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
3) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych  placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie  innego powiatu;
4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki  osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze  oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
5) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

II. Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych:
1. Rehabilitacja społeczna, w tym:
• Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
• Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych,
• Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,
• Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki (orga. i jednostki).

III. Pomoc dla cudzoziemców:
1) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
2) udzielanie cudzoziemcom pomocy z zakresu interwencji kryzysowej,
3) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo -wychowawczych
i rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemskich.
4) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

IV. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego;

a) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
b) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
c) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; Ponadto: opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

V. Zadania realizowane przez inne jednostki powiatowe a nadzorowane merytorycznie  przez PCPR (o ile funkcjonują w powiecie):
1) ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
3) mieszkania chronione dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowe ośrodki wsparcia, w tym domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) ośrodki interwencji kryzysowej;

 

created by ARISCO